Platební a storno podmínky

Sem vložte podnadpis

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 1. Objednávka pobytu se přijímá v pouze v podobě písemné, a to prostřednictvím emailu nebo vyplněním poptávkového formuláře.

 2. Po písemném potvrzení termínu ubytovatelem (= provozovatel Chaty Verda) je objednatel povinen uhradit zálohovou platbu ve výši 50% z celkové částky dle jeho objednávky, nedohodnou-li se ubytovatel a objednatel jinak.

 3. Po přijetí zálohové platby ubytovatelem, se rezervace chaty stává závaznou pro obě strany.

 4. Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 14 a méně dnů před příjezdem hosta. V takovém případě probíhá platba v plné výši okamžitou úhradou na účet ubytovatele. Po přijetí platby se rezervace stává závaznou pro obě strany.

 5. V urgentních případech může klient doložit proběhlou platbu kopií výpisu z účtu, která je písemně (emailem, dopisem) zaslána ubytovateli a která potvrzuje odeslání částky ve prospěch účtu v odpovídající výši).

 6. Platby jsou přijímány pouze bezhotovostně na číslo účtu. Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hosta

 7. Zrušení objednávky může klient oznámit písemně (email, dopis). Zrušení ubytování se řídí storno podmínkami, se kterými je klient srozuměn a souhlasí s nimi.

 8. V ceně objednávky není zahrnut místní poplatek z pobytu a vyúčtování spotřeby energií. Tyto poplatky jsou placeny na místě, dle skutečné spotřeby a počtu ubytovaných osob.

 9. Při příjezdu objednatel povinen uhradit vratnou kauci ve výši 15 000,- ,  která bude navrácena po kontrole objektu při odjezdu (více viz. Ubytovací řád).

STORNO PODMÍNKY:

 1. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail).

 2. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem.

 3. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.

 4. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

 5. Storno musí klient provést písemně (e-mail, dopis) a chata je povinna klienta také písemně upozornit o přijetí storna (e-mail, dopis).

 6. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

 7. V případě nezaplacení zálohy nebo nedostatečně vysoké zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši doplatku storno poplatků.

 8. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 62 dnů před ohlášeným příjezdem.

 2. Při zrušení rezervace 62 - 42 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.

 3. Při zrušení rezervace 41- 28 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

 4. Při zrušení rezervace 27 - 8 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny pobytu.

 5. Při zrušení rezervace 7-1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

 6. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

 7. V případě, že host nenastoupí k ubytování do dvaceti čtyř (24) hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny pobytu. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden (1) den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní.

 8. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna ze vážných důvodů či neodvratitelných událostí (úmrtí, hospitalizace zákazníka, živelná pohroma) je po vzájemné dohodě možná změna termínu. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit (emailem, nebo dopisem) s písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

 1. Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

 2. Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

 3. Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

  • Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. dubna 2020.
  • Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
  • Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
  • Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
  • Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.